KRÁLOVSTVÍ MASEK

Výpůjční řád

Pokud se rozhodnete nás navštívit, nemusíte se předem objednávat. Po celou otevírací dobu jsme Vám k dispozici. Mimo provozní dobu Vás rádi obsloužíme po předchozí telefonické či emailové domluvě. Zákazníci, kteří u nás mají již rezervaci a přijdou na zkoušku, mají vždy přednost. V případě, že budete chtít zarezervovat danou věc na konkrétní termín, sepíšeme s Vámi dohodu (rezervační smlouvu) o zapůjčení, a to ve 2 vyhotoveních (jedno zůstává půjčovně, druhé si vezme zákazník). Při rezervaci a sepisování dohody se zákazník prokáže platným Občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti a zaplatí 50% zálohu z celkové ceny půjčovného. Doplatek se hradí při vyzvedávání věci. V případě odstoupení od smlouvy nebo nevyzvednutí věci je záloha nevratná. Je nutné, aby zákazník, který má u nás již zarezervované šaty, přišel v předem dohodnutý termín na zkoušku i s botami (střevícemi). Šaty i kostýmy se vyzvedávají den před plánovanou akcí a vrací se následující pracovní den po akci nebo dle sepsané dohody. Při převzetí věci a doplňků je zákazník povinen si všechny věci zkontrolovat a zjistit případné závady. Na reklamace uplatňované při vrácení věci nebude brán zřetel. Zákazník nesmí zapůjčenou věc jakýmkoli způsobem upravovat, čistit nebo prát. Pokud zákazník nedodrží termín určený k vrácení věci a doplňků, je povinen uhradit penále ve výši 25% z ceny půjčovného za každý započatý den. Zákazník musí vrátit věc a doplňky pouze běžně ušpiněné, nesmí být roztrhané, propálené, se skvrnami (např. od alkoholu, krve, trávy, bublifuků aj.), které nelze odstranit. V případě poškození či zničení zapůjčené věci či doplňků se zákazník zavazuje uhradit veškerou vzniklou škodu v plné výši dle charakteru a rozsahu poškození, resp. náklady spojené s opravou či úpravou. V případě zničení části věci bude uhrazena hodnota předmětné části věci. Hodnota věci je uvedena v dohodě o zapůjčení. Při ztrátě, krádeži nebo úplném zničení zapůjčené věci zákazník hradí plnou výši ceny, se kterou byl seznámen při sepsání dohody o zapůjčení. V případě nevrácení nebo ztráty obalu na zapůjčenou věc, ve kterém Vám byla věc s doplňky zapůjčena, bude požadována náhrada ve výši 200,- Kč. Zkoušení šatů a kostýmů je v půjčovně bezplatné.

Cena půjčovného 1-3 dny, dospělý kostým 200-450 Kč, vratná záloho 500-1000 Kč.

Cena půjčovného, dětský kostým 100-200 Kč, vratná záloha 200 Kč.

Image